هـوا چقـدر دیـوانـه اسـت !

تـو کـه نیستـی ، 
گـریـه مـی کنـد .. !

همـه دچـارت شـدهـ ایـم ..

همـه !